I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetového obchodu a zároveň prodávající je Jiří Jarkovský, Kamýcká 10/131, Praha 6, IČ: 71044345
2. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží z internetového obchodu www.potopse.cz.
3. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka a následného telefonickém potvrzení.

II. Dodací podmínky

1. Místem plnění je považována adresa kupujícího nadepsaná v objednávkovém formuláři.
2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží.
3. Prodávající dodá objednané zboží do 7 pracovních dní pokud je na skladě, nejpozději však do 30 pracovních dní po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 30 pracovních dní, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Zboží je zasíláno po zaplacení nebo na dobírku po celé České republice zásilkovou službou.

III. Platební podmínky

1. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Daň je detailně vypočtena po objednání při objednání zboží.
2. Kupní cena zboží je splatná na dobírku proti převzetí zboží, v případě převodu nebo platby kartu po uskutečnění objenávky.
3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
4. Kupující platí za zboží v hotovosti – na dobírku, převodem na účet prodávajícho nebo platební kartou.
5. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
6. Ke zboží je připočítán poplatek za poštovné a balné v hodnotě 150,- Kč.
7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

IV. Ochrana osobních dat

1. Jiří Jarkovský jako provozovatel serveru www.potopse.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat.

Pokud je nakupujícím fyzická osoba povinně požadujeme při registraci uvést následující údaje:
* Jméno a příjmení
* Adresu pro dodání zboží
* Elektronickou adresu (e-mail)
* Telefonické spojení
Pokud je nakupujícím právnická osoba povinně požadujeme při registraci uvést následující údaje:
* Název firmy
* Adresu sídla pro fakturaci
* Adresu pro dodání zboží
* IČ
* DIČ
* Elektronickou adresu (e-mail)
* Telefonické spojení
2. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Slouží k provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.
3. Osobní data kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Jiří Jarkovský garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.
4. Používáním internetového obchodu www.potopse.cz souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o nákupech pro účely prodávajícího.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

1. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést za následujících podmínek:
* kupující odešle email na adresu info@aleadivers.cz (popř. na poštovní adresu společnosti) s textem: “Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (popř. na účet číslo).” Datum a podpis kupující doručí zboží zpět na dosílací adresu společnosti Jiří Jarkovský
* zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
* náklady na doručení hradí kupující peníze za zboží budou kupujícímu vráceny převodem účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
2. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
3. Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz pokud zboží bude jakkoliv poškozené jeho nesprávným použitím nebo ošetřením.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek platí, že se změnou souhlasí.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
3. Obchodní podmínky jsou platné v plném znění od 1.11.2023